Selecteer een pagina

DonsuaPrivacyverklaring David Lynch Foundation Nederland

In dit document is vastgelegd hoe de Stichting Harmonisch Leven David Lynch Foundation (‘DLF’) omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

David Lynch Foundation, gevestigd aan Donaustraat 160, Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Donaustraat 160, Lelystad, ​06-38180225. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via privacy@davidlynchfoundation.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De David Lynch Foundation verwerkt persoonsgegevens van donateurs, deelnemers aan projecten, geïnteresseerde personen, instanties en betrokkenen. Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor deelnemers aan projecten:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (alleen indien nodig vanwege betalingen)

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Beroep of studierichting

Voor donateurs:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Voor overigen:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

David Lynch Foundation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– psychologische gesteldheid (uitsluitend voor deelnemers aan het wetenschappelijk onderzoek).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

David Lynch Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vanwege jouw toestemming om deze gegevens te verwerken.

De doelen waarvoor we deze persoonsgegevens gebruiken zijn:

 1. voor deelnemers aan projecten
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

  • Je deelname aan programma’s voor de instructie van Transcendente Meditatie

  • Het afhandelen van betalingen

  • Je te kunnen bereiken via e-mail indien dit nodig is voor onze activiteiten

 1. voor donateurs:
  • Het afhandelen van betalingen

  • Je te kunnen bereiken via e-mail indien dit nodig is voor onze activiteiten

 1. voor overigen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

David Lynch Foundation neemt geen besluiten op basis van automatische verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

David Lynch Foundation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens van betalingen worden bewaard zolang het nodig is om te voldoen aan de wettelijke termijnen. Overige gegevens worden op verzoek verwijderd of worden verwijderd als je niet meer betrokken bent bij de David Lynch Foundation.

Anonieme verwerking van onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en bovendien gecodeerd worden verwerkt. Persoonsgegevens die tijdens een onderzoek worden verzameld, worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt gebruikt voor onderzoeksdocumentatie en in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts één onderzoeker, die de sleutel van de code heeft kan achterhalen wie de persoon achter het codenummer is. Na afloop van het project worden de persoonlijke gegevens nog één jaar bewaard voor eventuele verificatie en vervolgens verwijderd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en voor geen andere doelstellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

David Lynch Foundation verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. Voor het wetenschappelijke onderzoek maken wij gebruik van diensten van gerenommeerde dienstverleners waarvan wij aannemen dat deze zorgvuldig met onze bestanden omgaan en dat de bestanden uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor jij of wij ze aanleveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

David Lynch Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door David Lynch Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om alle persoonsgegevens, die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@davidlynchfoundation.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. David Lynch Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

David Lynch Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@davidlynchfoundation.nl.

Versie maart 2020